ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំ - Our Lady of the Assumption Catholic Parish