បុណ្យព្រះកាយព្រះលោកហិតព្រះគ្រីស្ត - Our Lady of the Assumption Catholic Parish