សិក្ខាសាលាគ្រូ រៀបចំដោយ ក្រុមអប់រំអារ៉ូពេករុណា - Our Lady of the Assumption Catholic Parish