ពិធីសម្ភោធរូបសំណាក បងស្រី អាត និងសម្ភោធជម្រាលសម្រាប់រទេះរុញ - Our Lady of the Assumption Catholic Parish